جهت نصب مینونت بر روی تلفن همراه خود اینجا کلیک کنید

تجاری سازی چیست؟

cover
تجاری سازی به معنی “به کارگیری روش های کسب وکار به منظور سود ” آمده است.
راهکار ورود به دنیای کسب وکار امروزی فن آوری است وکلید فن آوری،تجاری سازی و ارزش افزوده ناشی از آن است.تجاری سازی،فرآیند تبدیل فن آوری های جدید به محصولات موفق تجاری است و دربرگیرنده آرایه های مختلفی از فرآیندهای مهم فنی،تجاری ومالی است که باعث تبدیل فن آوری جدید به محصولات یا خدمات مفید می شود.این فرآیند شامل فعالیتهایی از قبیل ارزیابی بازار،طراحی محصول،مهندسی تولید،مدیریت حقوق مالکیت معنوی،توسعه راهبرد بازاریابی،افزایش سرمایه و آموزش افراد می شود.به عبارتی تجاری سازی یافته های پژوهشی،حلقه گمشده اتصال فن آوری و بازار است و تمرکز آن بر حلقه های انتهایی زنجیره ارزش است.از آنجا که به بازار رسانیدن یک محصول می تواند تضمین کننده موفقیت و بقای یک سازمان باشد،تجاری سازی دانش فنی به عنوان یک عامل حیاتی مطرح شده است.

مطالب دیگر

نظرات