جهت نصب مینونت بر روی تلفن همراه خود اینجا کلیک کنید

زبان بدن شما هویت شما را شکل می‌دهد

دیگران شما را قدرتمند می دانند یا ضعیف؟ خودتان چه فکر می کنید ؟ در این فیلم در چند دقیقه کوتاه و به صورت رایگان حرکاتی آسان برای رسیدن به بازدهی ایده آل رامی آموزیم ؛ با یاد گرفتن این نکات بدون هیچ کلامی قدرتمند تر از همیشه جلوه می کنیم زیرا حالات بدن به صورت غیرمستقیم در ذهن و رفتار ما تاثیر می گذارد.

مطالب دیگر

نظرات