جهت نصب مینونت بر روی تلفن همراه خود اینجا کلیک کنید

آینده پژوهی

cover
سخنرانی آقای دکتر گراهام آلیسون استاد علوم سیاسی در کالج جان اف کندی دانشگاه هاروارد آمریکا است که در حوزه آینده پژوهی صورت گرفته است. موضوع این سخنرانی ، پیش بینی چالش های آینده جهان با اوجگیری قدرت چین و نزول موقعیت امریکا بعنوان قدرت برتر است. https://minonet.org/blogs/249

مطالب دیگر

نظرات